Doanh nghiệp nước ngoài báo lỗ nhưng vẫn mở rộng sản xuất

Điện thoại: 028 222 16499